Mô tả

RCA Nam Châm

Dùng để chuyển từ đầu RCA sang đầu Nam châm để sử dụng dây nam châm.

 

Dây Nam Châm