Mô tả

Thông Tin sản phẩm :

Bao gồm :

  • Stencil stuff 4 oz .
  • 25 màu căn bản đẹp nhât .
  • Hộp đụng dụng cụ .

Tên 25 màu :

White, Triple Black, Lining Black, Lipstick Red, Lightning Yellow, Dark Red, Sky Blue, True Blue, Crimson Red, Hot Pink, Light Purple, Orange, Light Magenta, Graffiti Green, Bright Orange, Golden Yellow, Mint Green, Pink, Dark Purple, Light Red, Deep Red, Lime Green, Bright Yellow, Caramel, and Nuclear Green.