Mô tả

DC Nam Châm

Dùng để chuyển từ đầu DC sang đầu Nam châm để sử dụng dây nam châm.