Mô tả

Là vật dụng h tr cho bn trong quá trình xăm hình.

Tin li, an toàn, d s dng.