Sản Phẩm - Nước Pha Mực – Killer Silver – Mixing Solution 8.5oz