Sản Phẩm - Mực Đen Pha Bóng – Killer Silver – Black(100%) 4oz