Mô tả

Tệp 200 tờ

Sử dụng với giấy scan máy và scan tay