Sản Phẩm - Đế thép Old School.

Mô tả

Đế thép Dùng làm chân cho nguồn Critical hoặc các loại nguồn khác cùng thiết kế .